Szkoła Przyjazna Środowisku

 

ℤ𝕖𝕤𝕡ół ℙ𝕝𝕒𝕔ó𝕨𝕖𝕜 𝔼𝕕𝕦𝕜𝕒𝕔𝕪𝕛𝕟𝕪𝕔𝕙 𝕤𝕥𝕒𝕣𝕒 𝕤𝕚ę 𝕠 𝕔𝕖𝕣𝕥𝕪𝕗𝕚𝕜𝕒𝕥 𝕊𝕫𝕜𝕠ł𝕪 ℙ𝕣𝕫𝕪𝕛𝕒𝕫𝕟𝕖𝕛 Ś𝕣𝕠𝕕𝕠𝕨𝕚𝕤𝕜𝕦 𝕟𝕒𝕕𝕒𝕨𝕒𝕟𝕪 𝕡𝕣𝕫𝕖𝕫 𝕎𝕒𝕣𝕞𝕚ń𝕤𝕜𝕠 - 𝕄𝕒𝕫𝕦𝕣𝕤𝕜𝕚𝕖𝕘𝕠 𝕂𝕦𝕣𝕒𝕥𝕠𝕣𝕒 𝕆ś𝕨𝕚𝕒𝕥𝕪.

 

Celem konkursu jest wyróżnienie szkół, które:

1. Integrują społeczność szkolną wokół działań na rzecz poszanowania zasobów środowiska,
2. Doskonalą procesy dydaktyczne i wychowawcze, w szczególności w obszarze edukacji
ekologicznej i zrównoważonego rozwoju,
3. Podejmują i angażują do działań społeczność szkolną (uczniów, radę pedagogiczną,
pracowników szkoły) i społeczność lokalną.
4. Podnoszą efektywność i atrakcyjność pracy dydaktycznej oraz motywują do poszukiwania
nowych i ciekawych rozwiązań w zakresie ekologii, zrównoważonego rozwoju i ochrony
środowiska.

W ramach konkursu „Szkoła Przyjazna Środowisku” Warmińsko-Mazurski Kurator
Oświaty przyznaje Certyfikat „Szkoła Przyjazna Środowisku”.

O Certyfikat mogą ubiegać się przedszkola, szkoły publiczne i niepubliczne z terenu
województwa warmińsko-mazurskiego (zwane dalej szkołami).
1. Certyfikat przyznawany jest na okres 3 lat (okres ważności liczony od daty przyznania
umieszczonej na certyfikacie). Po upływie tego czasu szkoła może ponownie przystąpić do
konkursu.
2. Certyfikat jest przyznawany szkole za szczególną aktywność w zakresie propagowania
postaw proekologicznych.
3. Udział w konkursie jest dobrowolny i powinien wynikać ze wspólnych ustaleń Rady
Pedagogicznej, Samorządu Uczniowskiego i Rady Rodziców.
4. Szkoła, która przystępuje do udziału w konkursie powołuje szkolnego koordynatora.
5. W stosunku do szkół, które otrzymają Certyfikat „Szkoła Przyjazna Środowisku" Komisja
Konkursowa ma prawo kontroli spełniania wymagań warunkujących przyznanie Certyfikatu.

IV. Szkoły dla osiągnięcia celów w ramach ubiegania się o Certyfikat podejmują
zintegrowane działania służące podnoszeniu świadomości ekologicznej uczniów i środowiska
lokalnego oraz realizują własny projekt ekologiczny różny od działań systemowych.

V. Oceny działań szkół dokonuje Komisja Konkursowa, w skład której wchodzą
przedstawiciele następujących instytucji:
1. Kuratorium Oświaty w Olsztynie (2 osoby),
2. Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie
(1 osoba),
3. Olsztyńskiego Centrum Edukacji Ekologicznej (1 osoba),
4. Elbląskiego Centrum Edukacji Ekologicznej (1 osoba),
5. Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku (1 osoba).
Komisja Konkursowa podejmuje rozstrzygnięcia w obecności przynajmniej połowy swego
składu. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego Komisji
Konkursowej. Przewodniczącym Komisji Konkursowej jest pracownik Kuratorium Oświaty
w Olsztynie.