Koncepcja, założenia

 

„Szkoła promująca zdrowie zwiększa możliwości młodych ludzi do podejmowania działań i dokonywania zmian. Jest miejscem, w którym młodzi ludzie pracując razem z nauczycielami i innymi osobami mogą osiągnąć sukces. Wzmacnianie młodych ludzi, wspieranie ich wizji i idei, umożliwia im wpływ na ich życie i warunki życia”. (WHO, 1997)

 

Założenia Szkoły Promującej Zdrowie

 1. Szkoła
  Jest środowiskiem, którego społeczność nie tylko uczy się i pracuje, ale także żyje, nawiązuje kontakty z innymi, przeżywa porażki i sukcesy, odpoczywa, bawi się itp. Szkoła jest więc miejscem, w którym społeczność ma nie tylko wywiązywać się z obowiązków, ale także powinna dobrze się czuć. Jest elementem środowiska lokalnego. Jest miejscem, które przygotowuje młodych ludzi nie tylko do następnego etapu edukacji, ale również do przyszłej pracy zawodowej, jak również do dokonywania „zdrowych” wyborów.
 2. Promująca
  Tworząca warunki (fizyczne i społeczne), sprzyjające ochronie i pomnażaniu zdrowia.
  Umożliwia aktywne uczestnictwo społeczności szkolnej w działaniach na rzecz zdrowia.
 3. Zdrowie
  Ma cztery wymiary: fizyczny, psychiczny, społeczny i duchowy, które powinny być w harmonii. Decyduje o jakości życia ludzi obok wykształcenia i warunków ekonomicznych.

 

Podstawą koncepcji SzPZ są założenia promocji zdrowia, zgodnie z którymi:

 • zdrowie jest tworzone przez ludzi w codziennym życiu, we wszystkich siedliskach, w których żyją, uczą się, pracują, wypoczywają, bawią się; jednym z siedlisk jest szkoła i jej społeczność – nauczyciele i inni pracownicy pedagogiczni, pracownicy niepedagogiczni, uczniowie i ich rodzice;
 • niezbędne są dwa wzajemnie powiązane rodzaje działań: – działania indywidualne ludzi, którzy starają się, aby ich styl życia był prozdrowotny, – działania wspólne społeczności, która tworzy sprzyjające zdrowiu środowisko fizyczne i społeczne;
 • warunkiem skuteczności działań jest uczestnictwo i zaangażowanie jak największej liczby członków danej społeczności; programy promocji zdrowia są wdrażane „z ludźmi”, a nie „dla ludzi”. W szkole niezbędne jest uczestnictwo uczniów (na tyle, na ile to jest możliwe), nauczycieli, innych pracowników i współpraca z rodzicami uczniów.

W sieci Szkoły dla Zdrowia w Europie przyjęto, że promocja zdrowia w szkole to wszelkie działania podejmowane w celu ochrony i poprawy zdrowia wszystkich członków społeczności szkolnej. Istotą SzPZ jest całościowe podejście do promocji zdrowia w szkole, które jest znacznie szersze niż realizacja programów edukacyjnych dotyczących różnych aspektów zdrowia.