Raport z realizacji programu

 

 

Raport podsumowujący działania szkoły w ramach programu

Szkoła Promująca Zdrowie

 

 

I. DZIAŁANIA WSTĘPNE

W dniu 29 września 2020 r., Rada Pedagogiczna Zespołu Placówek Edukacyjnych w Olsztynie pozytywnie zaopiniowała wniosek dotyczący realizacji programu Szkoła Promująca Zdrowie, potwierdzając tym samym chęć do pracy zgodnie z ideą programu. W tym samym czasie powołano szkolny Zespół ds. Promocji Zdrowia, w którego składzie znaleźli się przedstawiciele  poszczególnych placówek wchodzących  w skład  Zespołu Placówek Edukacyjnych.

               W dniu 18 grudnia 2020 r., nasza szkoła otrzymała Akt Przynależności do grupy szkół ubiegających się o Certyfikat Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty „Szkoła Promująca Zdrowie”. Inicjatywa otrzymała rekomendację Fundacji „MODRAK” – organu prowadzącego placówkę oraz Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Olsztynie. 

Szeroko rozumiana promocja zdrowia została ujęta w kluczowych dokumentach szkoły,  jako jedno z działań priorytetowych dla całego Zespołu Placówek Edukacyjnych.

Od tego momentu działania na rzecz promocji zdrowia przyjęły formę systematycznych, skoordynowanych i długofalowych przedsięwzięć na rzecz poprawy zdrowia całej społeczności szkolnej.

 

Realizacja programu Szkoły Promującej Zdrowie przebiegała w następujących etapach:

1. Przeprowadzenie diagnozy,

2. Wybór problemu priorytetowego, określenie celu, zapoznanie z problemem jak największej części społeczności szkolnej,

3. Podejmowanie działań na rzecz promocji zdrowia według wybranego i zatwierdzonego planu,

4. Przeprowadzenie badania ankietowego wśród uczniów, nauczycieli, rodziców oraz pracowników niepedagogicznych w zakresie 4 standardów Szkoły Promującej Zdrowie z wykorzystaniem metod i narzędzi do autoewaluacji w szkole promującej zdrowie opracowanych przez Zespół z Katedry Biomedycznych Podstaw Rozwoju i Seksuologii Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego. Szczegółowo opracowano wyniki dotyczące monitorowania samopoczucia całej społeczności szkolnej (stopnia zadowolenia ze szkoły) z podziałem na poszczególne jednostki wchodzące w skład Zespołu Placówek Edukacyjnych,

5. Ewaluacja podjętych działań poprzez:

- ankiety skierowane do uczniów, nauczycieli, pracowników szkoły,

- rozmowy, obserwacje, wywiady.

 7. Sporządzenie raportu z podjętych działań.

 

Realizując program odnosiliśmy się do:

- koncepcji Pracy Zespołu Placówek Edukacyjnych w Olsztynie,

- szkolnego Programu Wychowawczo- Profilaktycznego,

- wyników otrzymanych z  przeprowadzonych ankiet,

- opinii uczniów, rodziców, nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych.

 

 1. DIAGNOZA STANU WYJŚCIOWEGO

W celu podjęcia działań w zakresie promocji zdrowia w Zespole Placówek Edukacyjnych dokonano diagnozy potrzeb i oczekiwań społeczności szkolnej. Wyniki diagnozy pozwoliły na wyłonienie problemu  priorytetowego oraz stworzenie planu działań zmierzających do jego  rozwiązania.  Określony w wyniku badania problem priorytetowy potwierdził wcześniejsze obserwacje  oraz składane przez rodziców wnioski.

 

 1. Narzędzia stosowane do przeprowadzenia diagnozy:
 • ankieta badająca nawyki żywieniowe uczniów i wychowanków,
 • obserwacje,
 • rozmowy z uczniami, rodzicami i nauczycielami,
 • pomiar stopnia odżywienia metodą BMI/ siatek centylowych.

 

 1. Wyniki przeprowadzanych badań

Na podstawie wstępnej diagnozy z użyciem ankiet, przeprowadzonych wśród nauczycieli wychowawców, obserwacji, rozmów z rodzicami oraz pomiarów,  stwierdzono że:

Uczniowie i wychowankowie

 • 27 % poddanych badaniu dzieci w wieku przedszkolnym ma nadwagę,
 • 44 % dzieci niechętnie spożywają w przedszkolu owoce, warzywa także pod postacią surówek
 • 51 % poddanych badaniu uczniów  Zespołu Placówek Edukacyjnych  ma nadwagę,
 • 45 % uczniów przynosi do szkoły niepełnowartościowe II śniadania,

Nauczyciele – wychowawcy

 • 87 % wychowawców przedszkola uważa, że dzieci niechętnie próbują nowych smaków,
 • 69 % wychowawców przedszkola uważa, że dieta ich podopiecznych jest nieprawidłowa,
 • 72 % wychowawców  klas stwierdziło, że uczniowie nie spożywają w szkole owoców i warzyw lub spożywają je nieregularnie.

Rodzice

Uważają, że:

-  niezdrowy tryb życia ich dzieci  ma wpływ na wyniki w nauce,

-  najskuteczniejszym sposobem mającym wpływ na nawyki żywieniowe dzieci i młodzieży jest edukacja żywieniowa,

-  mają trudności ze zmotywowaniem swoich dzieci do wyboru korzystnych dla zdrowia produktów żywnościowych.

 

 

 1. OPIS PROBLEMU PRIORYTETOWEGO

 

Na podstawie  przeprowadzonej diagnozy wyciągnięto następujące wnioski

 1. Uczniowie spożywają zbyt mało owoców i warzyw,
 2.  W trakcie pobytu w szkole znaczna część uczniów spożywa niepełnowartościowe drugie śniadanie,
 3. Rodzice maja trudności ze zmotywowaniem  dzieci do zmiany nawyków żywieniowych.
 4. Część rodziców nie ma wystarczającej wiedzy w zakresie kształtowania właściwych postaw żywieniowych u swoich dzieci.

 

Z uwagi na wyniki przeprowadzonej diagnozy określono, wspólny dla całego Zespołu Placówek Edukacyjnych, problemy priorytetowy:

 

Występowanie otyłości u części wychowanków i uczniów Zespołu Placówek Edukacyjnych.

 

 1.  DZIAŁANIA  PODEJMOWANE W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 MAJĄCE  NA CELU ROZWIĄZANIE ZDIAGNOZOWANEGO PROBLEMU

 

      Na podstawie wyników przeprowadzonej diagnozy stwierdzono, iż część wychowanków ( z 71 poddanych badaniu dzieci w wieku przedszkolnym 27 % ma nadwagę ) oraz uczniów ( wśród 110 uczniów wskazanych do badania  51 % uczniów ma nadwagę ).

Z przeprowadzonych badań wynikało także, że znaczna część  uczniów popełnia podstawowe błędy żywieniowe. Wychowawcy klas zaobserwowali, że część dzieci podczas spożywania obiadów w szkolnej stołówce nie zjada surówek, często nawet nie próbując ich smaku.

Mając na względzie wyniki przeprowadzonego badania wyznaczyliśmy sobie następujące kierunki w zakresie promocji  zdrowego odżywiania:

 1. Zachęcanie dzieci i młodzieży do codziennego spożywania owoców i warzyw.
 2. Systematyczne promowanie zasad właściwego odżywiania,
 3. Wsparcie zainteresowanych rodziców w zakresie doradztwa żywieniowego.

 

W celu rozwiązania zdiagnozowanego problemu zaplanowaliśmy i przeprowadziliśmy następujące działania:

 • Przeprowadzono szkolenie „ Trening jedzenia” dla rodziców, nowo przyjętych do przedszkola,  dzieci. Szkolenie miało na celu przekazanie rodzicom informacji m.in.  na temat motywowania dzieci do próbowania różnych potraw/smaków ( wrzesień – październik 2021 r. ),
 • Zrealizowano Ogólnopolski Projekt Mały Miś w świecie wielkiej literatury - moduł „Dbam o zdrowie z małym misiem” ( listopad 2020 r. )
 • Przeprowadzono cykl zajęć/pogadanek na temat zasad zdrowego odżywiania  w celu zachęcenia dzieci i młodzieży do spożywania owoców i warzyw ( wrzesień -grudzień 2021 ),
 • Otwarto nieodpłatny szkolny punkt konsultacyjny w zakresie dietetyki – porad dla rodziców i uczniów, z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego, udzielał dietetyk kliniczny z Poradni Dietetyki Medycznej  w Olsztynie (luty - czerwiec 2021),
 • Przygotowano plakaty „ Urwij i weź” promujące zdrowe odżywianie z wykorzystaniem symboli obrazkowych PCS ( marzec -czerwiec 2021 ),
 • Przygotowano gazetkę informacyjną dotyczącą profilaktyki otyłości u dzieci i młodzieży ( wrzesień – czerwiec 2021 ),
 • We współpracy z Wyższą Szkołą Inżynierii i Zdrowia w Warszawie, zrealizowano projekt edukacyjny „Akademia Zdrowia i Urody” w ramach którego uczniowie uczestniczyli w cyklu warsztatów on  line poruszających tematykę m.in.  z zakresu zdrowego stylu życia ( kwiecień 2021 ),
 • Przeprowadzono warsztaty kulinarne on line na temat „Zdrowe drugie śniadanie” ( luty 2021 ),
 • Zakupiono książki kulinarne oraz czasopisma o tematyce zdrowego odżywiania dostępne dla uczniów, nauczycieli i rodziców w formie mini biblioteczki  ( marzec 2021 r. ),
 • Zorganizowano szkolny ogródek w którym uczniowie uprawiają warzywa i zioła wykorzystywane do przygotowywania potraw do szkolnego sklepiku ( wiosna 2021 r. ),
 • W sklepiku szkolnym przeprowadzono tygodnie tematyczne m.in. tydzień zdrowego odżywiania, tydzień z polską żywnością (kwiecień - czerwiec 2021 r. ),
 • Z zachowaniem reżimu sanitarnego zorganizowano spotkanie z przedstawicielem WSSE w Olsztynie „Substancje szkodliwe w produktach spożywczych suplementach diety. E papierosy” ( czerwiec 2021 r. ),
 • Zorganizowano szkolenie on line dla rodziców na temat  „Podstawy żywienia dzieci i młodzieży” prowadzone przez pracownika naukowego ze Szkoły Zdrowia Publicznego UWM w Olsztynie (czerwiec 2021 r. ),
 • Z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego zorganizowano szkolny „Dzień sportu”  połączony z owocowo – warzywnym  z poczęstunkiem. W takcie wydarzenia rozdysponowano 220 porcji świeżo wyciskanych soków oraz ponad 200 porcji warzyw i owoców ( czerwiec 2021 r.),
 • Przygotowano „poczęstunek promujący zdrowie” na uroczyste zakończenie roku szkolnego (czerwiec 2021 r.),

 

Ponadto, mając na względzie zdrowie i dobre samopoczucie  podopiecznych i uczniów Zespołu Placówek edukacyjnych , w latach poprzednich przeprowadzono m.in. następujące działania:

 

 • I Wojewódzki Konkurs Umiejętności Kulinarnych – konkurs pod patronatem Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty, mający na celu rozwijanie pasji kulinarnych oraz promocję zdrowego odżywiania. W konkursie wzięli udział uczniowie z 8 szkół przysposabiających do pracy z terenu województwa warmińsko – mazurskiego. W organizację konkursu zaangażowany był Wydział Nauki o Żywności UWM oraz Zespół Szkół Gastronomiczno – Spożywczych w Olsztynie ( 4 kwiecień 2019 r. ),
 • Udział w zajęciach otwartych w Zespole Szkół Gastronomiczno – Spożywczych w Olsztynie, celem których była integracja uczniów poprzez wspólne przygotowywanie posiłków w trakcie zajęć praktycznych,
 • Warsztaty z analizy sensorycznej – warsztaty prowadzone były przez pracownika naukowego wydziału Nauk o Żywności UWM.  W trakcie warsztatów uczniowie brali udział w testach sensorycznych oceniając smak wybranych produktów spożywczych  (15.01.2020 r.),
 • Udział w Dniach Nauki i Sztuki UWM – uczniowie brali udział w warsztatach i wykładach dotyczących oceny produktów spożywczych. (wrzesień 2019 r. i 2020 r. 
 • Serce - Pasja - Aktywność czyli SPA dla rodziców – comiesięczny cykl spotkań o zróżnicowanej tematyce poprawiające zdrowie i kondycję psychofizyczną rodziców ( rok szkolny 2019/2020).