RODO

Klauzula informacyjna

 

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)

 

informuję, że:

 

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Zespół Placówek Edukacyjnych z siedzibą w Olsztynie ul. Turowskiego 1, tel: 89 538-92-50, mail:
  1. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Placówek Edukacyjnych w Olsztynie, możliwy jest pod numerem tel. 668-744-324  lub adresem e-mail:
  1. Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit.  b, c ogólnego rozporządzenia j/w o ochronie danych, w celu:
  •  realizacji zadań statutowych zespołu (art. 6 ust. 1 lit c). Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, wynika z przepisów prawa.
  • przygotowania realizacji, rozliczenia umowy, przygotowania zlecenia, zamówienia (art. 6 ust. 1 lit. b). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy.
  1. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez czas wymagany przepisami prawa oraz wskazany w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt
  1. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą upoważnieni pracownicy administratora, uprawnione organy publiczne, oraz inne podmioty na podstawie umów powierzenia danych.
  1. Posiadacie Państwo prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.
  1. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.