Przedszkole Specjalne nr 11

Zespół Placówek Edukacyjnych Przedszkole Specjalne nr 11 dla Dzieci z Niepełnosprawnością Ruchową, Niepełnosprawnością Intelektualną, Niepełnosprawnościami Sprzężonymi i z Autyzmem w Olsztynie

 

W przedszkolu funkcjonuje 11 grup, w których realizowana jest podstawa programowa wychowania przedszkolnego i odpowiednio dobrane do potrzeb i możliwości dzieci programy wychowania przedszkolnego. W grupach dla dzieci z autyzmem realizowany jest program własny „Słonecznik”. W każdej grupie pracują dwie nauczycielki i jedna lub dwie pomoce nauczyciela.

Każde dziecko ma równe prawo do pełnej, profesjonalnej edukacji i wsparcia własnego potencjału rozwojowego. Zapewniamy opiekę i edukację, wspieramy rozwój osobowości oraz rozwój emocjonalny dzieci. Podstawą przyjęcia do przedszkola Specjalnego nr 11 jest Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną. 
   
Nasze cele:

 • integracja społeczna dzieci o zróżnicowanych potrzebach rozwojowych
 • wszechstronne rozwijanie możliwości dzieci
 • usprawnianie, korygowanie, kompensowanie
 • współpraca z rodzicami, wspólne rozwiązywanie problemów
 • kształtowanie postawy wzajemnej otwartości, zrozumienia i akceptacji
 • opieka psychologiczna


Metody i formy pracy dostosowane są ściśle do potrzeb i specyfiki funkcjonowania dzieci.

W przedszkolu specjalnym dzieci mogą korzystać ze specjalistycznych zajęć:

 • terapia i opieka logopedyczna
 • rehabilitacja ruchowa
 • terapia surdopedagogiczna
 • terapia tyflopedagogiczna
 • terapia Tomatis- stymulacja audio-psycho-lingwistyczna,znajdująca zastosowanie w zaburzeniach głosu i mowy, dysleksji, zaburzeniach koncentracji i trudnościach szkolnych
 • terapia integracji sensorycznej
 • terapia Biofeedback- służy do regulowania fal mózgowych, czyli zmiany wzorca fal mózgowych. Jest technologią wykorzystująca wiedzę medyczną, psychologiczną, pedagogiczną oraz bioinżynierię do usprawnienia funkcji mózgu, a przede wszystkim funkcji poznawczych. W  pracy metodą EEG Biofeedback, w trakcie treningów  stopniowo osiągana jest większa stabilizacja czynności mózgu oraz następuje utrwalenie zmiany wzorca fal mózgowych.
 • inne zajęcia, m.in. hydroterapia, rewalidacja z wykorzystaniem komputera, grupowe (4-5 dzieci) zajęcia o charakterze socjoterapeutycznym –Trening umiejętności społecznych, komunikacja alternatywna -strategie AAC, wspomagające rozwój mowy, wykorzystujemy codziennie, by umożliwić dzieciom jak najbardziej precyzyjne wyrażanie swoich myśli i pragnień.
 • raz w miesiącu dzieci korzystają z  przedstawień teatralnych
 • opiekę psychologiczną (również rodzice mogą korzystać ze wsparcia psychologicznego, porad, konsultacji)

   

Dzieci korzystają z całodziennego wyżywienia (śniadanie, drugie śniadanie, obiad, podwieczorek). Istnieje możliwość zrezygnowania z któregoś z posiłków (w miesięcznych okresach rozliczeniowych). Zapewniamy również możliwość posiłków bezmlecznych i bezglutenowych dla dzieci na diecie - na podstawie zaświadczenia lekarza oraz oświadczenia rodziców ( obiad).
 

Miesięczny koszt pobytu dziecka w przedszkolu:
8 zł– dzienne wyżywienie (3 posiłki). Koszt dwóch posiłków wynosi 6,40 zł (śniadanie i obiad lub obiad i podwieczorek), 4 zł -obiad. 
Za przedszkole rodzice płacą z „góry”. W przypadku, gdy dziecko jest nieobecne w przedszkolu dokonuje się odpisów zmniejszających odpłatność w następnym miesiącu. Odpłatność za przedszkole odbywa się trzy razy w miesiącu. Dokładne terminy opłat są podane do wiadomości rodziców w formie ogłoszeń.

 

Ramowy rozkład dnia

 

Zajęcia grupowe odbywają się zgodnie z harmonogramem planu tygodnia, zajęcia indywidualne prowadzone są w godzinach schodzenia się dzieci, w czasie zajęć stymulująco – kompensacyjnych oraz w godzinach zabaw kierowanych.

 

6:00- 8.30 - Schodzenie się dzieci, zabawy swobodne z inicjatywy dzieci i wspomagane przez

                   nauczyciela, praca indywidualna lub w małych grupach;

                   - Przygotowanie do śniadania, czynności samoobsługowe, śniadanie;

                  - Zabawy swobodne z inicjatywy dzieci, zabawy artykulacyjne i oddechowe;

                   - Stałe indywidualne zajęcia terapeutyczne

8.30-12.00 -  Powitanie w grupie;

                    - Zajęcia edukacyjne wynikające z podstawy programowej;

                     - Religia

                    - Stymulacja zmysłów (wg tygodniowego rozkładu zajęć);

                    - Program Aktywności Knill;

                    - Zajęcia ruchowe;

                    - Ekspresja plastyczna

                    - Spacer, zabawy ruchowe na świeżym powietrzu, zabawy dowolne lub kierowane,      

                    - Stałe grupowe i indywidualne zajęcia specjalistyczne (np.rytmika, TUS, Sala

                        Doświadczania Świata)

12.00- 14.00 - Czynności higieniczne, posiłek;

                      - Stałe grupowe i indywidualne zajęcia specjalistyczne

                      - Czynności samoobsługowe, odpoczynek;

14.00-14.30  - Czynności higieniczne i samoobsługowe (ubieranie się, toaleta),

                       - Posiłek;

14.30-16.30  - Zabawy stymulująco – kompensacyjnych, indywidualne lub w małych grupach;

                      - Zajęcia dodatkowe;

                      - Zabawy swobodne z inicjatywy dzieci;

                      - Stałe indywidualne zajęcia specjalistyczne

                      - Odbiór dzieci z przedszkola;

 

Przedszkole jest czynne w godzinach 6.00– 16.30.

Rodzice zobowiązani są do przyprowadzenia dzieci do przedszkola do godz. 8.00.