Przedszkole Specjalne nr 11

Zespół Placówek Edukacyjnych Przedszkole Specjalne nr 11 dla Dzieci z Niepełnosprawnością Ruchową, Niepełnosprawnością Intelektualną, Niepełnosprawnościami Sprzężonymi i z Autyzmem w Olsztynie

 

W przedszkolu funkcjonuje 13 grup, w których realizowana jest podstawa programowa wychowania przedszkolnego i odpowiednio dobrane do potrzeb i możliwości dzieci programy wychowania przedszkolnego. W grupach dla dzieci z autyzmem realizowany jest program własny „Słonecznik”. W każdej grupie pracują dwie nauczycielki i jedna lub dwie pomoce nauczyciela.

Każde dziecko ma równe prawo do pełnej, profesjonalnej edukacji i wsparcia własnego potencjału rozwojowego. W naszych przedszkolach dzieci zdrowe i niepełnosprawne mają stały kontakt ze sobą. Zapewniamy opiekę i edukację, wspieramy rozwój osobowości oraz rozwój emocjonalny dzieci. Podstawą przyjęcia do przedszkola Specjalnego nr 11 jest Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną. 
   
Nasze cele:

 • integracja społeczna dzieci o zróżnicowanych potrzebach rozwojowych
 • wszechstronne rozwijanie możliwości dzieci
 • usprawnianie, korygowanie, kompensowanie
 • współpraca z rodzicami, wspólne rozwiązywanie problemów
 • kształtowanie postawy wzajemnej otwartości, zrozumienia i akceptacji
 • opieką psychologiczną


Metody i formy pracy dostosowane są ściśle do potrzeb i specyfiki funkcjonowania dzieci.

W przedszkolu specjalnym dzieci mogą korzystać ze specjalistycznych zajęć:

 • terapia i opieka logopedyczna
 • rehabilitacja ruchowa
 • terapia surdopedagogiczna
 • terapia tyflopedagogiczna
 • terapia Tomatis- stymulacja audio-psycho-lingwistyczna,znajdująca zastosowanie w zaburzeniach głosu i mowy, dysleksji, zaburzeniach koncentracji i trudnościach szkolnych
 • terapia integracji sensorycznej
 • terapia Biofeedback- służy do regulowania fal mózgowych, czyli zmiany wzorca fal mózgowych. Jest technologią wykorzystująca wiedzę medyczną, psychologiczną, pedagogiczną oraz bioinżynierię do usprawnienia funkcji mózgu, a przede wszystkim funkcji poznawczych. W  pracy metodą EEG Biofeedback, w trakcie treningów  stopniowo osiągana jest większa stabilizacja czynności mózgu oraz następuje utrwalenie zmiany wzorca fal mózgowych.
 • inne zajęcia, m.in. hydroterapia, rewalidacja z wykorzystaniem komputera, Dogoterapia, grupowe (4-5 dzieci) zajęcia o charakterze socjoterapeutycznym –Trening umiejętności społecznych, komunikacja alternatywna -strategie AAC, wspomagające rozwój mowy, wykorzystujemy codziennie, by umożliwić dzieciom jak najbardziej precyzyjne wyrażanie swoich myśli i pragnień.
 • raz w miesiącu dzieci korzystają z  przedstawień teatralnych
 • opiekę psychologiczną (również rodzice mogą korzystać ze wsparcia psychologicznego, porad, konsultacji)

   

Zapraszamy również rodziców do wspólnych zabaw  w czasie popołudniowych zajęć metodą Ruchu rozwijającego  W. Sherborne  

Dzieci korzystają z całodziennego wyżywienia (śniadanie, drugie śniadanie, obiad, podwieczorek). Istnieje możliwość zrezygnowania z któregoś z posiłków (w miesięcznych okresach rozliczeniowych). Zapewniamy również możliwość posiłków bezmlecznych i bezglutenowych dla dzieci na diecie - na podstawie zaświadczenia lekarza oraz oświadczenia rodziców ( obiad).
 

Miesięczny koszt pobytu dziecka w przedszkolu:
6,5 zł– dzienne wyżywienie (3 posiłki). Koszt dwóch posiłków wynosi 5,20 zł (śniadanie i obiad lub obiad i podwieczorek), 3,25 zł -obiad. 
Za przedszkole rodzice płacą z „góry”. W przypadku, gdy dziecko jest nieobecne w przedszkolu dokonuje się odpisów zmniejszających odpłatność w następnym miesiącu. Odpłatność za przedszkole odbywa się trzy razy w miesiącu. Dokładne terminy opłat są podane do wiadomości rodziców w formie ogłoszeń.

STRUKTURA DNIA W PRZEDSZKOLU

Realizacja Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego - 8.00 – 13.00

 

Dzieci 3-4-letnie

 

6.00 – 8.15 – Schodzenie się dzieci, zabawy swobodne z inicjatywy dzieci, praca indywidualna lub w małych grupach;

8.15 – 8.45 – Przygotowanie do śniadania, czynności samoobsługowe, śniadanie;

8.45 – 9.30 – Zabawy swobodne z inicjatywy dzieci, zabawy artykulacyjne i oddechowe, zabawy ruchowe;

9.30 –9.50 – Zajęcia edukacyjne wynikające z podstawy programowej

9.50 –12.00 – drugie śniadanie, spacer, zabawy ruchowe na świeżym powietrzu(w przypadku  niesprzyjającej aury - gry i zabawy ruchowe w salach), zabawa dowolna podejmowana z inicjatywy dziecka, zajęcia indywidualne (wynikające  z potrzeb dziecka), zajęcia z języka angielskiego;

12.00-14.00 – Przygotowanie do obiadu, obiad, czynności samoobsługowe, relaks, zabawy swobodne z inicjatywy dzieci, spacer, zabawy ruchowe na świeżym powietrzu, zajęcia dodatkowe;

14.00-14.30- Czynności samoobsługowe, przygotowanie do podwieczorku, podwieczorek;

14.30-16.30-  Zabawy indywidualne lub w małych grupach, zajęcia dodatkowe, zabawy swobodne z inicjatywy dzieci, praca  korekcyjno - kompensacyjna indywidualna lub w małych grupach, praca z dzieckiem  zdolnym. Odbiór dzieci z przedszkola.

 

Dzieci 5-6-letnie

 

6.00 – 8.15 – Schodzenie się dzieci, zabawy swobodne z inicjatywy dzieci, praca indywidualna lub w małych grupach;

 8.15 – 8.45 – Przygotowanie do śniadania, czynności samoobsługowe,             śniadanie;

 8.45 – 9.30 – Zabawy swobodne z inicjatywy dzieci, zabawy artykulacyjne i oddechowe, zabawy ruchowe;

 9.30 –9.50 – Zajęcia edukacyjne wynikające z podstawy programowej

9.50–12.00 – Spacer, zabawy ruchowe na świeżym powietrzu (w przypadku niesprzyjającej aury - gry i zabawy ruchowe w salach), zabawa dowolna podejmowana z inicjatywy dziecka, zajęcia indywidualne (wynikające  z potrzeb dziecka), zajęcia z języka angielskiego;

12.00-14.00 – Przygotowanie do obiadu, obiad, czynności samoobsługowe, relaks, zabawy swobodne z inicjatywy dzieci, spacer, zabawy ruchowe na świeżym powietrzu, zajęcia dodatkowe;

14.00-14.30- Czynności samoobsługowe, przygotowanie do podwieczorku, podwieczorek;

14.30-16.30-  Zabawy indywidualne lub w małych grupach, zajęcia dodatkowe, zabawy swobodne z inicjatywy dzieci, praca  stymulacyjno - kompensacyjna indywidualna lub w małych grupach, praca z dzieckiem  zdolnym. Odbiór dzieci z przedszkola.

 

Przedszkole jest czynne w godzinach 6.00– 16.30.

Rodzice zobowiązani są do przyprowadzenia dzieci do przedszkola do godz. 8.00.