Przedszkole Integracyjne nr 25

Zespół Placówek Edukacyjnych Przedszkole Publiczne z Oddziałami Integracyjnymi nr 25 w Olsztynie

 

Brak naboru na rok szkolny 2022/2023

W przedszkolu z oddziałami  integracyjnymi funkcjonuje 3 grupy, w których przebywają dzieci zdrowe i niepełnosprawne. Przedszkole zapewnia codzienny kontakt dzieci zdrowych i niepełnosprawnych wprowadzając jednocześnie ideę integracji pełnej i częściowej. W każdej grupie pracują dwie nauczycielki i dwie pomoce nauczyciela. Realizowana jest podstawa programowa wychowania przedszkolnego i odpowiednio dobrane do potrzeb i możliwości dzieci programy wychowania przedszkolnego.

Nasze cele:

 • integracja społeczna dzieci o zróżnicowanych potrzebach rozwojowych
 • wszechstronne rozwijanie możliwości dzieci
 • usprawnianie, korygowanie, kompensowanie
 • współpraca z rodzicami, wspólne rozwiązywanie problemów
 • kształtowanie postawy wzajemnej otwartości, zrozumienia i akceptacji


Zapewniamy dzieciom możliwość korzystania z dodatkowych zajęć rozwijających zainteresowania oraz umiejętności- koła kulinarne, plastyczne taneczne.
Ponadto zapewniamy

 • naukę języka angielskiego we wszystkich grupach wiekowych
 • zajęcia muzyczno-ruchowe - rytmika
 • zajęcia w zakresie ćwiczeń integrujących odruchy metodą INPP (dzieci 5 i 6- letnie)
 • zajęcia w zakresie rozwijania procesów przetwarzania sensorycznego u dzieci w wieku przedszkolnym
 • zajęcia w zakresie gimnastyki korekcyjnej
 • grupową terapią logorytmiczną „Mowa w grupie”
 • opiekę psychologiczną (również rodzice mogą korzystać ze wsparcia psychologicznego, porad, konsultacji)


Dzieci niepełnosprawne objęte są:

 • zajęciami logopedycznymi 
 • rehabilitacją ruchową 
 • opieką psychologiczną 
 • terapia surdopedagogiczna
 • terapia tyflopedagogiczna
 • integracja sensoryczna
 • innymi zajęciami wynikającymi z Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego


Raz w miesiącu dzieci korzystają z przedstawień teatralnych.

Zapraszamy również rodziców do wspólnych zabaw  w czasie popołudniowych zajęć metodą Ruchu rozwijającego  W. Sherborne  
 

W roku bieżącym realizowane są w przedszkolu programy własne „Mały Europejczyk”  oraz Warmia, moja mała ojczyzna”
 

Dzieci korzystają z całodziennego wyżywienia (śniadanie, drugie śniadanie, obiad, podwieczorek). Istnieje możliwość zrezygnowania z któregoś z posiłków (w miesięcznych okresach rozliczeniowych).W poniedziałki wywieszany jest na tablicy tygodniowy jadłospis. 

Miesięczny koszt pobytu dziecka w przedszkolu: 

 • opłata za pobyt dziecka powyżej 5 godzin przeznaczonych na realizację podstawy programowej wynosi 1zł za każdą rozpoczynającą się godzinę pobytu dziecka.
 • 6,50 zł - całodzienne dzienne wyżywienie (3 posiłki). Koszt dwóch posiłków wynosi 5,20 zł (śniadanie i obiad lub obiad i podwieczorek), jeden posiłek (obiad) 3,25 zł. 

Za przedszkole rodzice płacą z „góry”. W przypadku, gdy dziecko jest nieobecne w przedszkolu dokonuje się, proporcjonalnie do absencji dziecka, odpisów zmniejszających odpłatność w następnym miesiącu. Odpłatność za przedszkole odbywa się trzy razy w miesiącu. Dokładne terminy opłat są podane do wiadomości rodziców w formie ogłoszeń. 
 

STRUKTURA DNIA W PRZEDSZKOLU

Realizacja Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego - 8.00 – 13.00

 

Dzieci 5-6-letnie

 

 6.00 – 8.15 – Schodzenie się dzieci, zabawy swobodne z inicjatywy dzieci, praca indywidualna lub w małych grupach;

 8.15 – 8.45 – Przygotowanie do śniadania, czynności samoobsługowe, śniadanie;

 8.45 – 9.30 – Zabawy swobodne z inicjatywy dzieci, zabawy artykulacyjne i oddechowe, zabawy ruchowe;

 9.30 –10.30 – Zajęcia edukacyjne wynikające z podstawy programowej

10.30–12.00 – Spacer, zabawy ruchowe na świeżym powietrzu (w przypadku  niesprzyjającej aury - gry i zabawy ruchowe w salach), zabawa dowolna podejmowana z inicjatywy dziecka, zajęcia indywidualne (wynikające  z potrzeb dziecka), zajęcia z języka angielskiego;

12.00-14.00 – Przygotowanie do obiadu, obiad, czynności samoobsługowe, relaks, zabawy swobodne z inicjatywy dzieci, spacer, zabawy ruchowe na świeżym powietrzu, zajęcia dodatkowe;

14.00-14.30- Czynności samoobsługowe, przygotowanie do podwieczorku, podwieczorek;

14.30-16.30-  Zabawy indywidualne lub w małych grupach, zajęcia dodatkowe, zabawy swobodne z inicjatywy dzieci, praca  korekcyjno - kompensacyjna indywidualna lub w małych grupach, praca z dzieckiem  zdolnym. Odbiór dzieci z przedszkola.

Przedszkole jest czynne w godzinach 6.00– 16.30. 
Rodzice zobowiązani są do przyprowadzenia dzieci do przedszkola do godz. 8.00.