RODO

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuję, że:

 

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Zespół Placówek Edukacyjnych z siedzibą w Olsztynie ul. Turowskiego 1, tel: 89 538-92-50, mail:
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Placówek Edukacyjnych w Olsztynie, możliwy jest pod numerem tel. 668-744-324 lub adresem e-mail:
  3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d, e ogólnego rozporządzenia j/w o ochronie danych, w celu realizacji zadań statutowych zespołu.
  4. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą upoważnieni pracownicy administratora, uprawnione organy publiczne, oraz inne podmioty na podstawie umów powierzenia danych.
  5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez czas wymagany przepisami prawa oraz wskazany w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt .
  6. Posiadacie Państwo prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.
  7. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
  8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.